Projektinė veikla

TARPTAUTINIAI PROJEKTAI

 • Life near highway – tire dust effects on invertebrate herbivores (LifeInDust), 2021-2022 m.
 • Horizontas 2020: Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomo tyrimo ir įgyvendinimo pažangios priemonės“ (ang. Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation“ (ATHLETE)). 2020-2024 m. Daugiau informacijos.
 • Horizontas 2020: Miestų sveikata, miestiečių aplinkos ir sveikatos moksliniai tyrimai (ang. Citizen Science Project on Urban Environment and Health (CitieS-Health)). 2019-2021 m. Daugiau informacijos.
 • Erasmus+: Professional Courses for Preservation and Conservation from Climate Change Influences of the Built Cultural Heritage (CULTHER), 2018-2019 m.
 • COST Action CA16202 “International Network to Encourage the Use of Monitoring and Forecasting Dust Products (inDust)” 2017-2021 m.
 • EK BP7: Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomos – naujos priemonės ir metodai integruoti ankstyvojo gyvenimo aplinkos ekspoziciją ir poveikį vaikų sveikatai Europoje (ang. The Human Early-Life Exposome (HELIX)). 2013-2017 m. Daugiau informacijos.
 • EK BP7: Gamtinės aplinkos teigiamas poveikis sveikatai įvairių Europos regionų tipinėms populiacijoms tyrimas“ (ang. Positive health effects on the natural outdoor environment in typical populations of different regions in Europe (PHENOTYPE)). 2012-2015 m. Daugiau informacijos.
 • EK BP7: Europos lygmens žmogaus biomonitoringo konsorciumas (ang. European coordination action on human biomonitoring (COPHES)). 2009-2012 m. Daugiau informacijos.
 • EK BP7: Europos gimimų kohortiniai tyrimai aplinkos sveikatos rizikai nustatyti (ang. Environmental Health Risks in European Birth Cohorts (ENRIECO)). 2009-2011 m. Daugiau informacijos.
 • EK BP7: Europos kohortiniai tyrimai oro taršos efektams nustatyti (ang. European Study of Cohorts fr Air Pollutiion Effects (ESCAPE)). 2008-2012 m. Daugiau informacijos.
 • EK BP6: Geriamojo vandens dezinfekcijos pašalinių junginių ilgalaikės ekspozicijos poveikis sveikatai (ang. Health impacts of long-term exposure to disinfection by-products in drinking water (HiWATE)). 2006-2010 m. Daugiau informacijos.
 • ES Baltijos jūros regiono strategijos Seed Money Facility mechanizmo projektas – S51 – Low carbon emission policy designing and implementing – BALOON (BalticLowCarbon). 2014-2015 m.

LIETUVOS MOKSLO TARYBOS IR KITŲ INSTITUCIJŲ FINANSUOJAMI PROJEKTAI

 • Mokslininkų grupių projektas: S-MIP-22-70 “Veterinarinių antibiotikų sklaida ir ekotoksiškumas (TOXVET)“ 2022-2025 m.
 • Podoktorantūros stažuotės projektas: Nr. 09.3.3-LMT-K-712-23-0014 “Besiformuojančių suaugusiųjų aplinkosauginio pilietiškumo raidos mechanizmų tyrimas Lietuvos imtyje” 2021-2023 m.
 • Nacionalinės mokslo programos “Agro- miško ir vandens ekosistemų tvarumas” projektas: S-SIT-20-4 „Tvarus pašarinių augalų produktyvumas ir ekstremalūs klimato kaitos reiškiniai: atsparumas, maistinė kokybė ir rekomendacijos rizikos valdymui (FORCROPS)” 2020-2021 m.
 • Mokslininkų grupių projektas: S-MIP-17-14 ,,Darnaus judumo, fizinio aktyvumo ir aplinkos veiksnių poveikis miesto gyventojų sveikatai“ 2017-2020 m.
 • Nacionalinės mokslo programos “Agro- miško ir vandens ekosistemų tvarumas” projektas: Nr. SIT-8/2015 ”Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui (KLIMAGRO)“ 2015-2018 m.
 • Ekotoksiškumo tyrimų ir vertinimo metodų parengimas, 2011-2014 m.
 • Darnaus vystymosi principų integravimas į savivaldybių aplinkos monitoringą: mokslininkų ir vykdytojų kompetencijų ugdymas, 2009-2010 m.
 • Prioritetinių krypčių programos (VMSF) projektas “Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro-ekosistemų augmenijai“ (APLIKOM). 2003-2006 m.
 • Kauno miesto ekologinio monitoringo projektas: Oro kokybės tyrimai pasyvaus kaupimo metodu. 2008-2009 m.
 • Nacionalinės darnaus vystymosi strategijos įgyvendinimo 2008 -2010 m. ataskaitos parengimas (2012 m., užsakovas LR Aplinkos ministerija)
Skip to content