Stojantiesiems į bakalauro studijas

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

Bendrojo priėmimo metu į Universiteto studijų programas priimama per bendrąjį priėmimą konkuruojant visiems stojantiesiems ir visoms Lietuvos aukštosioms mokykloms. Bendrąjį priėmimą į šias studijas Švietimo ir mokslo ministerijos įgaliojimu vykdo Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti (LAMABPO).

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias, mokytojo kvalifikaciją suteikiančias, gretutines bei nuotolines studijų programas. Studijų programų sąrašą galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse.

Konkursinio balo sandara

Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą ir stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas:
  • išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai –lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio kalbos egzaminas) ir matematikos valstybinis brandos egzaminas (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas).  Šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40. Taip pat penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7;
  • stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas, bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas.

Stojantiesiems į Gamtos mokslų fakultetą studijų programos ir jų specializacijos bei pirmasis pagrindinis dalykas, jo svertinis koef., antrasis dalykas ir jo svertinis koef., trečiasis dalykas ir jo svertinis koef., Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koef. pateikti lentelėje:

Studijų programos ir jų specializacijos
KONKURSINIO BALO SANDARA
Egzaminas Svertinis koef. Egzaminas arba metinis Svertinis koef. Egzaminas arba metinis pažymys Svertinis koef. Lietuvių kalba ir literatūra (egzaminas)
GAMTOS MOKSLŲ FAKULTETAS

 

Aplinkotyra ir aplinkos apsauga
Matematika 0,4 Biologija, geografija, fizika arba chemija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2 0,2
Biologija ir genetika Biologija 0,4 Chemija arba matematika 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2 0,2
Biotechnologija Matematika 0,4 Biologija arba chemija 0,2 Bet kuris dalykas, nesutampantis su kitais dalykais (toks, kurio einamaisiais metais yra organizuojamas brandos egzaminas) 0,2 0,2

 

Plačiau apie studijų programas čia.


VDU Studijų informacijos centras

 

Skip to content