Aplinkotyros katedra

Priėmimas Laboratorijos ir jų įranga Paskaitos ir seminarai moksleiviams Projektinė veikla
 

Katedra kuruoja bakalauro studijų programą Aplinkotyra ir aplinkos apsauga ir magistrantūros studijų programas Aplinkosaugos organizavimas ir Industrinė ekologija.

 

Katedros vedėjas Prof. dr. Audrius Dėdelė

Universiteto g. 10-613,

LT-53361, Akademija, Kaunas

El. paštas: audrius.dedele@vdu.lt

Katedros referentė Aldona Deveikienė

Vileikos g. 8 – 212, LT-44191, Kaunas
Tel.: 8 37 327910 (vid. 6322)
El. paštas: aldona.deveikiene@vdu.lt

Doc. dr. Sandra Andrušaitytė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Aplinkos epidemiologija
 • Aplinkos veiksnių poveikis vaikų sveikatai
 • Urbanistinės aplinkos keliamos rizikos suaugusiųjų sveikatai įvertinimas
 • Rizikos įvertinimas aplinkos epidemiologiniuose tyrimuose naudojant statistinės analizės paketus

Mokslinė veikla: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154932

Dėstomi dalykai: Aplinkos epidemiologija ir sveikatos rizikos valdymas; Aplinkos tyrimų metodologija; Rizikos vertinimas ir mažinimas; Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje (laboratoriniai darbai)

El. paštas: sandra.andrusaityte@vdu.lt

Doc. dr. Renata Dagiliūtė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Darnus vystymasis, darnus vartojimas ir gamyba, poveikis aplinkai
 • Aplinkosauginis sąmoningumas ir elgsena, juos lemiantys veiksniai
 • Aplinkos politika ir jos įgyvendinimas

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/entities/person/49d0c18d-d324-48ac-b306-a8bb0f673048/general

Dėstomi dalykai: Aplinkos politika ir teisė, Aplinkos ekonomika, Poveikio aplinkai vertinimas, Industrinės ekologijos ir darnaus vystymosi principai, Industrinės ekologijos metodai, Aplinkotyra (A grupės dalykas)

El. paštas: renata.dagiliute@vdu.lt

Doc. dr. Asta Danilevičiūtė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Aplinkos epidemiologija
 • Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai

Mokslinė veikla: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154337

Dėstomi dalykai: Žmogaus ekologija, Aplinkos tyrimų metodologija, Rizikos vertinimas ir mažinimas, Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje (laboratoriniai darbai), STEAM tyrimo pagrindai, STEAM integravimo principai, STEAM projektinis mokymas

El. paštas: asta.danileviciute@vdu.lt

Prof. dr. Audrius Dėdelė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Geografinių informacinių sistemų taikymas epidemiologiniuose tyrimuose
 • Individualios ekspozicijos nustatymas
 • Aplinkos veiksnių, susijusių su oro tarša, triukšmu, žaliaisiais plotais, poveikis žmonių sveikatai

Mokslinė veikla: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154341

Dėstomi dalykai: Aplinkos kokybės tyrimai ir monitoringas, Geografinių informacinių sistemų pagrindai, Aplinkos inžinerija, Geografinės informacinės sistemos aplinkotyroje, Geografinės informacinės sistemos aplinkos tyrimuose,  Cheminės taršos valdymas

El. paštas: audrius.dedele@vdu.lt

Dr. Austra Dikšaitytė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Klimato kaitos veiksnių ir jos padarinių poveikio augalams tyrimai fiziologiniame ir metaboliniame lygmenyse
 • Fitoremediacija/fitoekstrakcija
 • Augalų lapų dujų apykaita ir chlorofilų fluorescencija
 • Augalų fotosintezės sistemos atsakas įvairių abiotinių veiksnių ir jų sąveikos poveikiui

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp00911

Dėstomi dalykai: Aplinkos kokybės tyrimai ir monitoringas, Aplinkotyros praktika, Aplinkos ekonomika (seminarai), Aplinkos bioindikacija (laboratoriniai darbai), Aplinkos chemija (laboratoriniai darbai), Vandens ekologija (laboratoriniai darbai)

El. paštas: austra.diksaityte@vdu.lt

Prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Aplinkos epidemiologija
 • Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai
 • Aplinkos rizikos įvertinimas ir valdymas

Mokslinė veikla: https://hdl.handle.net/20.500.12259/155147

Dėstomi dalykai: Aplinkos epidemiologija ir sveikatos rizikos valdymas

El. paštas: regina.grazuleviciene@vdu.lt

Doc. dr. Irena Januškaitienė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Augalų ekofiziologija
 • Fotosintezės atsakas į aplinkos stresinius veiksnius
 • Augalų streso fiziologija
 • Oksidacinis stresas ir antioksidacinė sistema
 • Aplinkos stresoriai ir cheminiai veiksniai
 • Klimato kaitos veiksnių įtaka augalams ir prisitaikymo galimybės

Mokslinė veikla: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154270

Dėstomi dalykai: Aplinkotyra, Bendroji ekologija, Aplinka ir vystymasis, Augalų ekofiziologija, Aplinkos duomenų statistinė analizė

El. paštas: irena.januskaitiene@vdu.lt

Prof. habil. dr. Romualdas Juknys

Mokslinių interesų kryptys:

 • Aplinkos ir klimato pokyčių poveikis augalijai
 • Darnaus vystymosi dėsningumo analizė

Mokslinė veikla: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154272

 Dėstomi dalykai:

Darnus vystymasis

El. paštas: romualdas.juknys@vdu.lt

Dr. Nerijus Jurkonis

Mokslinių interesų kryptys:

 • Antropogeninių aplinkos pokyčių poveikis
 • Aplinkosauginis švietimas

Mokslinė veikla: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154351

Dėstomi dalykai: Kraštovaizdžio geografija ir aplinkosauga, Darnus vystymasis, Kraštotvarka, Gamtamokslinis ugdymas, Lietuvos geografija ir lankytinos vietos

El. paštas: nerijus.jurkonis@vdu.lt

Doc. dr. Giedrė Kacienė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Klimato kaitos ir aplinkos streso veiksnių poveikis organizmams
 • Vandens ekosistemų eutrofikacija
 • Vandens ekosistemų tarša sunkiaisiais metalais
 • Augalų oksidacinis stresas ir antioksidacinė sistema

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/entities/person/2599b7d4-8087-4053-81b5-71f060c6425e?spc.sf=ownerselection&spc.sd=DESC

Dėstomi dalykai: Aplinkos chemija, Aplinkos bioindikacija, Vandens ekologija, Meteorologija ir klimatologija

El. paštas: giedre.kaciene@vdu.lt

Doc. dr. Genovaitė Liobikienė

 Mokslinių interesų kryptys::

 • Klimato kaita
 • Darnus vystymasis
 • Žalioji ekonomika
 • Aplinkai palanki elgsena

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/entities/person/59d4f477-2e2b-4e2b-a5bc-eefdd56b1975/general

Dėstomi dalykai: Žalioji ekonomika ir politika, Industrinė ekologija ir darnus vystymasis

El.paštas: genovaite.liobikiene@vdu.lt

Dr. Diana Miškelytė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Antimikrobinių medžiagų poveikis gyviesiems organizmams
 • Klimato kaitos ir ekstremalių klimato reiškinių poveikis gyviesiems organizmams
 • Gyvųjų organizmų oksidacinis stresas ir antioksidacinės sistemos tyrimai
 • Augalų metabolitų ir maistinės vertės tyrimai

Mokslinė veikla: www.vdu.lt/cris/cris/rp/rp02525

 Dėstomi dalykai: Poveikio aplinkai vertinimas (seminarai), aplinkos politika ir teisė (seminarai), darnus vystymasis.

El. paštas: diana.miskelyte@vdu.lt

Dr. Auksė Miškinytė 

Mokslinių interesų kryptys:

 • Oro taršos ir triukšmo matavimai ir modeliavimas
 • Aplinkos veiksnių ekspozicijos nustatymas
 • Aplinkos veiksnių poveikio žmonių sveikatai vertinimas
 • Geografinės informacinės sistemos

Mokslinė veikla: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154374

Dėstomi dalykai: Geografinių informacinių sistemų pagrindai, Aplinkos inžinerija, Aplinkos kokybės tyrimai ir monitoringas, Geoinformacijos sistemos aplinkotyroje, Poveikio aplinkai vertinimas (laboratoriniai darbai), Cheminės taršos valdymas, GIS taikymas pramonės ekologijoje

El. paštas: aukse.miskinyte@vdu.lt

Doc. dr. Gintarė Sujetovienė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Antropogeninės veiklos poveikio įvairioms aplinkos matricoms: orui, dirvožemiui, vandeniui, augalams, monitoringas
 • Ekotoksikologiniai tyrimai
 • Biotos atsako į klimato kaitą vertinimas

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/entities/person/ec92eb3b-7f2b-4f71-b771-8156e7292d6c/general

Dėstomi dalykai: Bendroji ekologija, Dirvožemio ekologija, Aplinkos kokybės tyrimai ir monitoringas (dirvožemio monitoringas), Biologinė įvairovė ir jos apsauga, Ekosistemų procesai ir paslaugos, Švaresnė ir socialiai atsakinga gamyba, Aplinkotyros praktika, Mokslinė – profesinė praktika

El. paštas: gintare.sujetoviene@vdu.lt

Prof.dr. Jonė Venclovienė

Mokslinių interesų kryptys:

 • Biostatistika
 • Heliogeofizikinių sąlygų poveikis aplinkai
 • Meteorologinių ir heliogeofizikinių sąlygų poveikis žmogaus sveikatai
 • Trumpalaikis oro taršos poveikis žmogaus sveikatai

Mokslinė veikla: https://www.vdu.lt/cris/entities/person/cbcc0629-b7c0-48b4-87a7-48de93da9f9b/general

Dėstomi dalykai: Statistiniai metodai aplinkotyroje ir biologijoje, Aplinkos duomenų statistinė analizė, Aplinkos tyrimų metodologija, Aplinkos kokybės tyrimai ir monitoringas, Rizikos vertinimas ir mažinimas

El.paštas: jone.vencloviene@vdu.lt

Doc. dr. Jūratė Žaltauskaitė 

Mokslinių interesų kryptys:

 • Cheminių medžiagų toksiškumo tyrimai
 • Klimato kaita ir jos poveikis medžiagų toksiškumui
 • Atmosferos iškritų tyrimai

Mokslinė veikla: https://hdl.handle.net/20.500.12259/154600

Dėstomi dalykai: Aplinkos toksikologija, Pasauliniai aplinkos ir ekosistemų pokyčiai, Eksperimentinė ekotoksikologija, Aplinkos kokybės tyrimai ir monitoringas, Ekosistemų procesai ir paslaugos, Rizikos vertinimas ir mažinimas, Cheminės taršos valdymas

El. paštas: jurate.zaltauskaite@vdu.lt

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo krypties doktorantai:

 • Alina Liepinaitienė
 • Giedrius Dabašinskas
 • Aurimas Rapalavičius
 • Domantas Armonavičius
 • Sonata Čerkauskaitė
 • Yuliia Matiiuk
 • Yevheniia Chebotarova
 • Miglė Jakučionytė-Skodienė
 • Jūratė Česynaitė
 • Vaiva Kazanavičiūtė
Skip to content