VDU Aplinkotyros katedros mokslininkai vykdo projektą „ATHLETE“

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Aplinkotyros katedros mokslininkai su kolegomis iš Europos Sąjungos šalių vykdo Horizontas 2020 projektą „Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomo tyrimo ir įgyvendinimo pažangios priemonės“ („Advancing Tools for Human Early Lifecourse Exposome Research and Translation“ (ATHLETE)), kuriam vadovauja profesorė habil. dr. Regina Gražulevičienė.

ATHLETE projektas aprėps apie 80 000 motina-vaikas porų, 15 kohortų iš įvairių šalių.

Svarbiausias Athlete tyrimo tikslas yra sukurti žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomo tyrimo ir įgyvendinimo priemonę, skirtą sistemingai analizuoti aplinkos poveikį vaikų sveikatai ir taikyti sveikatos prevencines priemones individo lygmeniu ir bendruomenės lygmeniu.

Mokslininkai ieškos bendrų sprendimų, kaip įvertinti suminę aplinkos taršą (ekspozomas) ir jos keliamą riziką sveikatai, pagerinti gyvenimo kokybę ir sukurti sveiką aplinką vaikams augti. Remiantis jau atliktais epidemiologiniais tyrimais yra nustatyta, kad kenksmingi aplinkos veiksniai turi įtakos lėtinių aplinkos sąlygojamų ligų plitimui, tačiau iki šiol nepakankamas dėmesys buvo skiriamas suminiam keliamos rizikos dydžiui įvertinti ir neigiamam poveikiui sveikatai mažinti. Europos mastu nustatant prioritetines tyrimų kryptis ir sveikatos prevencijos politiką, būtinas holistinis požiūris į įvairios kilmės aplinkos teršalus. Holistinį būdą aprėpia ekspozomas, kuris apima aplinkos ekspoziciją, susijusią su daugeliu taršos šaltinių, tarp jų urbanizacijos keliamus pavojus, gyvenimo būdo ir elgsenos, nepalankius socialinius veiksnius ir toksinių cheminių medžiagų pavojaus keliamos rizikos tyrimus. Ankstyvajame kūdikio raidos etape, dar motinos įsčiose, kenksmingi aplinkos veiksniai gali sukelti pažeidimus, turinčius ilgalaikes pasekmes tolesniame gyvenime. Todėl tinkama ankstyvoji prevencija ne tik turėtų teigiamos įtakos vaiko raidai, bet ir pagerintų sveikatą ir sumažintų lėtinių ligų riziką vėlesniame gyvenime.

Aplinkotyros katedros mokslininkai planuoja atlikti 200 vaikų sveikatos patikrą, surinkti biologinius bandinius, klausimynais planuojama surinkti duomenis apie mitybą, socialinių veiksnių paplitimą, astmos, antsvorio ir nutukimo, psichologinės ir emocinės raidos sutrikimų paplitimą. Naudojant telefoną, sensorius-jutiklius, bevielį aktigrafą bus matuojamas fizinis aktyvumas, miego kokybė, mobilumas ir aplinkos triukšmas. Tyrimo metu planuojama, kad bus nustatinėjama kompleksinė ekspozicija (transporto oro teršalų, UV spinduliuotės, tabako dūmų, mitybos, socialinių veiksnių ir miesto parkų), priklausomai nuo vaiko socialinės grupės, poveikį fizinei raidai, astmai, alergijoms ir psichologinės raidos sutrikimams, ir sukurti bendras aplinkos ekspozicijos ir sveikatos duomenų bazes. Bus sukurti geo-erdviniai modeliai ir šiuolaikinės priemonės, skirtos ligų mechanizmams nagrinėti ir aplinkos sąlygojamų ligų prevencijai.

Daugiau informacijos teikia projekto administratorė, VDU Aplinkotyros katedros docentė dr. Sandra Andrušaitytė (sandra.andrusaityte@vdu.lt).

Plačiau apie projektą

Skip to content