„THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS“ VARDINĖS STIPENDIJOS

„THERMO FISHER SCIENTIFIC BALTICS“ VARDINĖS STIPENDIJOS
SKYRIMO 2018-2019 MOKSLO METAMS
KONKURSO SĄLYGOS

1. UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, vystydamas bendradarbiavimą su Vytauto Didžiojo universitetu (toliau – VDU), kviečia VDU Gamtos mokslų fakulteto 1 kurso magistro studentus bendrovėje atlikti ir parengti ginti antrosios pakopos (magistro) studijų pakopos baigiamuosius darbus.
2. Bendrovė jau penktus metus priima VDU studentus rengti baigiamuosius darbus. Nuo 2012 m. rudens geriausiems studentams konkurso sąlygomis yra skiriamos UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vardinės stipendijos (toliau – Stipendija).
3. Stipendijos tikslas – skatinti dalyvauti moksliniuose tyrimuose ir siekti karjeros biotechnologijai gabius ir motyvuotus VDU studentus, studijuojančius su biotechnologijomis ar UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir kryptingai gilinančius šių sričių žinias.
4. 2018-2019 m. m. Stipendijos, skiriamos antros pakopos (magistro) studentams, dydis – 1773 Eur (vieneriems mokslo metams).
5. Stipendija bus mokama lygiomis dalimis kas mėnesį.
6. Paskyrus Stipendiją, jos gavėjas nepraranda galimybės gauti valstybės ar kitokias stipendijas. Buvęs stipendininkas gali vėl pretenduoti, ir jam Stipendija gali būti paskirta kelis kartus.
7. Studentai, teikdami paraiškas gauti Stipendiją 2018-2019 m. m., turi pasirinkti baigiamojo darbo, kurį rengs UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, kryptį iš šio sąrašo (baigiamojo darbo atlikimo vieta: Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centre):

 • Grupė / vadovas Tyrimų kryptys
 • Dr. R.Skirgaila Baltymų in vitro evoliucijos panaudojimas fermentų savybių tobulinimui
 • Dr. R.Skirgaila Naujos kartos RNR sekoskaitos tyrimai
 • Dr. R.Skirgaila DNR polimerazių struktūros ir funkcijos ryšio tyrimai
 • Dr. R.Skirgaila Genomų padauginimo (WGA) technologijų tobulinimas
 • Dr. A.Lagunavičius Naujos kartos sekoskaitos taikymas Epigenetikoje
 • Dr. A.Lagunavičius Nukleorūgčių modifikacijos fermentų tyrimai ir taikymai
 • Dr. A.Lagunavičius Baltymų savybių keitimas cheminių modifikacijų in vitro pagalba
 • Dr. V.Šeputienė Naujos kartos DNR sekoskaitos tyrimai
 • Dr. V.Šeputienė DNR sekoskaitos bioinformatinių analizės įrankių kūrimas
 • Dr. V.Šeputienė Mikroorganizmų genomų inžinerija
 • Dr. J.Šiurkus Ląstelių inžinerija rekombinantinės sintezės tobulinimui
 • Dr. J.Šiurkus Terapijai skirtų rekombinantinių baltymų biosintezės ir gryninimo technologijos
 • Dr. J.Šiurkus Rekombinantinių baltymų klostymas ir stabilizavimas
 • Dr. I.Čikotienė Modifikuotų nukleotidų sintezė
 • Dr. I.Čikotienė Naujų preparatyvinio chromatografinio gryninimo metodų kūrimas ir optimizavimas
 • Dr. I.Čikotienė Ultraefektyviosios skysčių chromatografijos – masių spektrometrijos metodų kūrimas
 • Dr. L.Zaliauskienė In vitro transliacijos sistemos tyrimai ir taikymas
 • Dr. L.Zaliauskienė Terapijai skirtų rekombinantinių baltymų funkciniai tyrimai in vitro
 • M.Laime Naujų analizės metodų kūrimas ir esamų tobulinimas
 • M.Laime Produktų sudėties kritinių komponentų analizė
 • B.Gagilienė Vienos ląstelės genomo padauginimas
 • B.Gagilienė Atvirkštinių transkriptazių savybių tyrimas
 • D.Nekrašienė Naujų analizės metodų kūrimas ir esamų optimizavimas
 • D.Nekrašienė Bioanalitinių metodų validavimas

Vienas studentas gali nurodyti ne daugiau kaip 3 temas.
8. Pretenduoti į Stipendiją gali pažangūs antrosios pakopos VDU studentai, studijuojantys gamtos ar kitus su UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ veikla susijusius mokslus ir siekiantys UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ atlikti ir parengti ginti antrosios studijų pakopos baigiamąjį darbą.
9. Paraiškas galima teikti iki 2018 m. rugsėjo 4 d.
10. Pretendentai savo kandidatūrą stipendijai gauti siūlo patys, pateikdami konkursui šiuos dokumentus:
1. gyvenimo aprašymą (CV);
2. motyvacinį laišką, Jame studentai turi nurodyti baigiamojo darbo, kurį norėtų rengti UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“, temą;
3. bakalauro diplomo ir priedėlio kopijas;
4. bakalauro darbą el. formatu;
5. valstybinių brandos egzaminų rezultatus ir trumpą studento kitų studijų pasiekimų ir visuomeninės veiklos charakteristiką (dalyvavimas mokslinėse olimpiadose ir pan., jei yra);
6. katedros (instituto) ar grupės darbo vadovo ar darbovietės vadovo rekomendacija būtų pranašumas.
11. Dokumentai pateikiami Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto dekanatui (el. paštu adresu: dek@gmf.vdu.lt) ir UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ (el. paštu adresu: jolita.paulauskaite@thermofisher.com), el. laiško pavadinime nurodant: Paraiška „Thermo Fisher Scientific“ stipendijai gauti.
12. Studentų paraiškas vertina vertinimo komisija (toliau – Komisija), kuri sudaroma pagal Stipendijos nuostatuose patvirtintą tvarką. Komisija vertina jai pateiktus dokumentus ir prireikus gali kviesti pretendentus pasikalbėti.
13. Skirdama Stipendiją, Komisija įvertina studento studijų rezultatus ir pažangumą (baigiamasis darbas turi būti įvertintas ne mažiau kaip 8 balais), motyvaciją ir praktinius tiriamojo darbo įgūdžius.
14. Stipendija skiriama studentams, kurie Komisijos sprendimu laimi konkursą rengti baigiamąjį darbą, susijusį su UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ mokslinių tyrimų veikla ir pasirašo susitarimą su UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ dėl baigiamojo darbo rengimo sąlygų.
15. Paskirta Stipendija peržiūrima kas semestrą ir stipendininkas gali prarasti teisę į ją ar jos mokėjimas gali būti nutrauktas ar sustabdytas šių Stipendijos skyrimo nuostatuose, patvirtintuose 2012 m. rugsėjo 20 d. VDU rektoriaus įsakymu Nr. SRT-012, nustatyta tvarka.
16. Atsakymą dėl stipendijos skyrimo kiekvienam kandidatavusiam studentui atsiųsime el. paštu.
17. Stipendijos konkurso sąlygos yra parengtos remiantis „Thermo Fisher Scientific“ Vilniaus padalinio ir Vytauto Didžiojo universiteto sutartimi Nr. 6-68a ir Stipendijos skyrimo nuostatais, patvirtintais 2012 m. rugsėjo 20 d. VDU rektoriaus įsakymu Nr. SRT-012.

Skip to content