Sandra Saunoriūtė – nauja Gamtos mokslų (Biologija (N 010) daktarė Vytauto Didžiojo universitete

Sandra Saunoriūtė – nauja Gamtos mokslų (Biologija (N 010) daktarė Vytauto Didžiojo universitete

 

 

 

2022 m. gruodžio 20 d. Sandra Saunoriūtė Vytauto Didžiojo universiteto, Gamtos mokslų fakulteto Biologijos mokslo krypties tarybos posėdyje apgynė daktaro disertaciją tema „Introdukuojamų Artemisia abrotanum (L.), Artemisia vulgaris (L.), Artemisia absinthium (L.), Artemisia pontica (L.) augalų morfologinių savybių ir jų vaistinės žaliavos lakiųjų ir nelakiųjų junginių dinamika vegetacijos metu Lietuvoje“, įgydama gamtos mokslų, Biologija (N 010) daktaro laipsnį.

 

2014 m. kovo 14 d., ji, baigdama Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegiją, pradėjo darbą Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Vaistinių augalų mokslo sektoriuje botaninių kolekcijų kuratoriaus  pareigose.

 

2015 – 2017 m. ji vykdė magistrantūros studijas Vilniaus Universiteto Biomokslų instituto Gyvybės mokslų centre, tuo metu analizavo mokslinę literatūrą apie vaistinius, prieskoninius (aromatinius) augalus ir su bendraautore paruošė – atspausdino du mokslo populiarius leidinius.

Magistro baigiamojo darbo tema „Snapučio (Geranium L.) genties trijų rūšių augalų introdukcija, biologiškai veikliųjų junginių dinamika vegetacijos metu“. Šio darbo mokslinių tyrimų medžiaga  surinkta ir išanalizuota VDU dviejuose akademiniuose padaliniuose.

Magistrantė darbą apgynė, kuris  puikiai įvertintas ir jai suteiktas Botanikos magistro laipsnis.

 

2017 – 2021 m. Sandra Saunoriūtė, vykdė Vytauto Didžiojo universiteto su Gamtos tyrimų ir Inovatyvios medicinos centrais doktorantūros studijas.

Ji, ruošdama daktaro disertaciją tema Introdukuojamų Artemisia abrotanum (L.), Artemisia vulgaris (L.), Artemisia absinthium (L.), Artemisia pontica (L.) augalų morfologinių savybių ir jų vaistinės žaliavos lakiųjų ir nelakiųjų junginių dinamika vegetacijos metu Lietuvoje, kartu dirbo VDU Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus Prieskoninių ir medingųjų augalų mokslinėje kolekcijoje vyresniosios kuratorės pareigose.

Doktorantės  Mokslo daktaro disertacija rengta 2017–2022 m. Vytauto Didžiojo universitete pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V-160 suteiktą doktorantūros teisę Vytauto Didžiojo universitetui.

Sandra Saunoriūtė, parengusi disertaciją, 2022 m. gruodžio 20 d., ją pristatė disertacijos gynimo tarybos viešame posėdyje.

Šios disertacijos Mokslinė vadovė:

Prof. habil. dr. Ona Ragažinskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos ir sveikatos mokslai, Farmacija  M  003).

Mokslinis konsultantas:

Akad. prof. habil. dr. Audrius Sigitas Maruška (Kauno technologijos universitetas, Fiziniai mokslai, Chemija T 005).

 

Šio posėdžio

Pirmininkas

Prof. dr. Algimantas Paulauskas (VDU, Gamtos mokslai, Biologija N 010).

Nariai:

Prof. dr. Kristina Ramanauskienė (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos ir sveikatos mokslai, Farmacija M 003).

Prof. dr. Saulius Mickevičius (VDU, Gamtos mokslai, Fizika N 002).

Prof. dr. Jana Radzijevskaja (VDU, Gamtos mokslai, Biologija N 010).

Doc. dr. Dace Grauda (Latvijos universitetas, Gamtos mokslai, Biologija, N 010).

Doktorantė padarė pranešimą, dalyvavo mokslinėje diskusijoje disertacijos tema, argumentuotai atsakydama į pateiktus klausimus.

Po diskusijų disertacijos gynimo taryba teigiamai įvertino ir vienbalsiai pripažinę, Sandrai Saunoriūtei suteikė  gamtos mokslų, Biologija (N 010) daktaro laipsnį.

 

Ji po daktaro disertacijos gynimo padėkojo:

  • Gynimo Tarybos Pirmininkui ir jos Nariams už disertacijos duomenų analizę, pateiktas pastabas, klausimus ir rekomendacijas;
  • Mokslinei vadovei ir moksliniam konsultantui;
  • Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Medicinos akademijos Farmacijos fakulteto Analizinės ir toksikologinės chemijos katedros vedėjui prof. dr. Liudui Ivanauskui, prof. dr. Linai Raudonei, lektoriui Mindaugui Marksai už mokslines konsultacijas, atliekant augalinių ekstraktų cheminės sudėties analizes šios įstaigos Instrumentinės chemijos laboratorijose;
  • Disertacijos recenzentams doc. dr. Vilmai Kaškonienei ir dr. Pauliui Ruzgiui;
  • VDU Botanikos sodo administracijai ir direktoriui dr. Nerijui Jurkoniui už sudarytas sąlygas dalyvauti tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir simpoziumuose;
  • Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriaus kolektyvui.

 

Sveikiname ir džiaugiamės,  kad nauja mokslininkė Sandra Saunoriūtė pasiryžusi tęsti mokslinį darbą Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo Mokslo skyriaus Vaistinių ir prieskoninių augalų mokslo sektoriuje, kurio mokslinės, praktinės ir studijų 100 metų veiklos jubiliejų švęsime 2024 metais.

 

Prof. dr. habil. Ona Ragažinskienė

Autorės archyvo nuotraukos

 

 

 

 

Skip to content