PRADEDAMAS ĮGYVENDINTI PROJEKTAS: „IŠMANIOS DIDŽIŲJŲ DUOMENŲ ANALIZE PAGRĮSTOS BIODUJŲ VALDYMO SISTEMOS (GASMAS) PROTOTIPO SISTEMOS SUKŪRIMAS“

2020 m. liepos mėn. 24 d. MB „Verslo organika“ kartu su partneriu Vytauto Didžiojo universitetu pasirašė finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Išmanios didžiųjų duomenų analize pagrįstos biodujų valdymo sistemos (GASMAS) prototipo sistemos sukūrimas“ (Nr. S-01.2.1-LVPA-K-856-02-0014). Finansavimas skirtas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ priemonės „Eksperimentas“.

Projekto tikslas – padidinti įmonės inovacinį potencialą. Poreikis įgyvendinti projekto veiklas kilo dėl galimybės išspręsti biodujų verslo sektoriaus problemas: Biodujų jėgainių operavimo sąnaudos nėra optimalios; Biodujų jėgainių įrenginių priežiūra nėra sisteminga; Biodujų jėgainių žaliavų suvartojimo sąnaudos nėra optimalios; Biodujų jėgainių žaliavų portfelio valdymas nėra optimizuotas; Biodujų jėgainių administravimas yra sudėtingas; Biodujų jėgainių ekonominių parametrų stebėjimas yra neaiškus; Nėra bendrų mokymų gerųjų praktikų perdavimo tarp biodujų verslo subjektų.

Projekto metu numatomos vykdyti šios veiklos:

  • Moksliniai tyrimai;
  • Prototipo kūrimas (eksperimentinė plėtra);
  • MTEP veikloms reikalingos įrangos įsigijimas;

Įgyvendinus Projektą bus sukurta sistema leidžianti sekti ir kontroliuoti visus kritinius biodujų jėgainės veiklos parametrus: žaliavų suvartojimą, biologinę fermentacijos būklę, generuojamos energijos kiekį, energijos ir kitas proceso operavimo sąnaudas, jėgainės patiriamas finansines sąnaudas, pajamas ir biudžeto vykdymo tendencijas. Sukurta sistema kaups ir analizuos visų biodujų jėgainių duomenis, lygins juos, suras koreliacijas ir jų pagrindu automatiškai konsultuos biodujų jėgainių savininkus ir operatorius apie įmanomą sistemos optimizavimą pasitelkiant sistemoje įžvelgtus geruosius pavyzdžius. Projekto metu sukurta GASMAS sistema bus unikalus sprendimas ne tik Lietuvos ar Europos, tačiau ir viso pasaulio mastu.

Projektui tinkamų finansuoti išlaidų suma – 719 336, 05 Eur, iš kurių ES struktūrinių fondų lėšos finansuojamos iš Europos regioninio plėtros fondo – 469 070,73 Eur, likusią sumą prisidės projektas vykdytojas kartu su partneriu – 250 265,32 Eur.

Projekto veiklas planuojama užbaigti 2022 m. rugpjūčio mėn.

Skip to content