Paskelbtas Lietuvos prezidentų vardinių stipendijų konkursas

Lietuvos Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerija, vadovaudamasi LR Vyriausybės 2020 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. 250 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 1 d. nutarimo Nr. 149 „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ patvirtintais Lietuvos Respublikos Prezidentų Antano Smetonos, Aleksandro Stulginskio, Kazio Griniaus, Jono Žemaičio ir Algirdo Brazausko vardinių stipendijų nuostatai, paskelbė konkursą skirti šias stipendijas 2022 m.

 Universitetinių aukštųjų mokyklų studentams skiriamos 24 vardinės stipendijos, iš jų:

  • Antano Smetonos stipendijų – 8 (4 – humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei ir 4 – meno studijų krypčių grupei);
  • Aleksandro Stulginskio stipendijų – 4 (matematikos mokslų, informatikos mokslų bei fizinių mokslų studijų krypčių grupėms);
  • Kazio Griniaus stipendijų – 4 (gyvybės mokslų, sveikatos mokslų, veterinarijos mokslų, žemės ūkio mokslų ir sporto studijų krypčių grupėms);
  • Jono Žemaičio stipendijų – 4 (inžinerijos mokslų ir technologijos mokslų studijų krypčių grupėms);
  • Algirdo Brazausko stipendijų – 4 (socialinių mokslų, ugdymo mokslų, teisės studijų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupėms).

LR Prezidentų vardinės stipendijos skiriamos talentingiems, ypač pasižymintiems studijose, mokslinėje ir (arba) meninėje veikloje valstybinių ir nevalstybinių aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios studijų pakopų ir vientisųjų studijų studentams, kuriuos Lietuvos mokslų akademija savo nustatyta tvarka atrenka kandidatus į vardines stipendijas ir kasmet iki birželio 15 dienos teikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui siūlymus dėl vardinių stipendijų skyrimo.

Pirmosios studijų pakopos studentams skiriamos 5 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos (210 EUR), o magistrantūros studijų studentams – 7 bazinės socialinės išmokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos (294 EUR). Vientisųjų studijų studentams gali būti skiriamos 5 ar 7 bazinės socialinės i š mokos dydžių per mėnesį vardinės stipendijos, atsižvelgiant į tai, kuriame kurse yra studentas. Vardinės stipendijos skiriamos studentams kasmet vieniems studijų metams ir mokamos nuo studijų metų pradžios.

Iš kiekvienai studijų sričiai skiriamų 4 vardinių stipendijų po 2 (dvi) skiriamos pirmosios pakopos (2 – 3 k.) studentams ir po 2 – magistrantūros (1 k.) studentams.

Kadangi kandidato nominacijos procedūra susideda iš dviejų etapų: universiteto teikimo ir pačio kandidato registracijos, tad procedūra – vykdoma šia tvarka:

Iki balandžio 5 d. kandidatai turi kreiptis į GMF dekanatą (ŽŪA III-ieji rūmai, 314 kab.) ir pateikti reikalaujamus dokumentus (informacijos apie kandidato paskutinių dviejų semestrų studijų rezultatus, kandidato studijų, mokslinės veiklos įvertinimo, kuriame pažymima apie ypač gerus studijų, mokslinės veiklos rezultatus (teikimas-rekomendacija), studento dalyvavimo konkursuose, ekspedicijose, studentų mokslinės praktikos projektuose, paskelbtus mokslo darbus ir kt.). Apie universiteto atrinktus kandidatus informuosime iki š. m. balandžio 25 d.

  • Po š. m. balandžio 25 d. universiteto atrinkti ir nominuoti kandidatai bus informuoti, kad iki š. m. gegužės 1 d. Lietuvos mokslų akademijos svetainės paraiškų registravimo sistemoje adresu https://konkursai.lma.lt patys užpildytų elektroninę paraiškos formą bei pateiktų visus nurodytus dokumentus.

Plačiau apie Prezidentų vardines stipendijas skaitykite čia: http://www.lma.lt/lr-prezidentu-vardines-stipendijos

Skip to content