Netekome profesorės Vidos Stravinskienės

2017 m. gruodžio 30 d. mirė Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Gamtos mokslų fakulteto Aplinkotyros katedros profesorė habil. dr. Vida Stravinskienė. Universitetas reiškia nuoširdžią užuojautą mokslininkės artimiesiems, draugams ir kolegoms.

Atsisveikinimas su prof. habil. dr. Vida Stravinskiene vyksta laidojimo namuose „Rimtis“ (A. Juozapavičiaus pr. 1). Išlydima šiandien, sausio 4 d., 12 val., laidojama Šlienavos kapinėse.

Vida Stravinskienė gimė 1952 m. Pakruojo rajone, Būčiūnų kaime. Nuo pat jaunystės labai domėjosi augalais ir gyvūnais. Baigiant vidurinę mokyklą nebuvo abejonių ir svarstymų, kur mokytis toliau, žinojo, kokią specialybę rinktis ir kur link savo profesinę veiklą nukreipti.

1975 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų ūkio fakultete įgijo miškų ūkio inžinieriaus diplomą. Pagal paskyrimą pradėjo dirbti Lietuvos miškų mokslinio tyrimo institute. Čia parengė ir 1981 m. Maskvoje apgynė žemės ūkio mokslų kandidato (miškininkystė) disertaciją tema „Šlapių Lietuvos miškų dendroklimatologiniai tyrimai, jų taikymas prognozavimui ir miškų nusausinimo dendroindikacijai“.

1975 metais V. Stravinskienė įsidarbino Lietuvos miškų institute, kur vyr. mokslo darbuotoja išdirbo net 21 metus. 1996 m. mokslininkė pradėjo dirbti VDU Gamtos mokslų fakultete. Savo sukauptas praktines ir teorines žinias perteikė būsimiems aplinkotyros ir aplinkosaugos specialistams. 1998 m. mokslininkei suteiktas VDU docentės vardas. 2000 m. ji apgynė biomedicinos mokslų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties habilitacinį darbą „Klimato veiksnių ir antropogeninių aplinkos pokyčių dendrochronologinė indikacija Lietuvoje“. Už šį darbą V. Stravinskienei buvo suteiktas habilituotos daktarės mokslo laipsnis, o 2001 suteiktas VDU profesorės vardas.

Profesorė buvo Lietuvos mokslo tarybos ekspertė, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ekspertė, VMSF biomedicinos mokslų ir prioritetinių mokslo programų ekspertų komitetų narė, žurnalo ,,Journal of Environmental Engineering and Landscape Management“ tarptautinės redkolegijos narė.

Per savo gyvenimą V. Stravinskienė parašė virš 100 mokslinių ir mokslo populiarinimo straipsnių. Profesorė – monografijų „Klimato veiksnių ir antropogeninių aplinkos pokyčių dendrochronologinė indikacija“ (2002), „Lietuvos svetimžemiai augalai“ (2016) bei vadovėlių „Bendroji ekologija“ (2002), „Aplinkos bioindikacija“ (2009) autorė.

Šviesus atminimas išliks ją mylėjusių studentų ir su ja ilgus metus dirbusių VDU darbuotojų  atmintyje. Profesorė buvo aukščiausios kvalifikacijos specialistė, savo žinias su meile dalijusi studentams, o kartu paprastas ir labai nuoširdus žmogus, mokantis išklausyti, padėti ir pradžiuginti.

Skip to content