2022 m. gegužės 12 d. 15 val. vyks Gamtos mokslų fakulteto Tarybos posėdis.

Posėdis vyks nuotoliniu būdu.

Prisijungimo per MS Teams nuoroda: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjNkNGNkZjItMDVlYy00MzEyLTk0MjYtOWIyZjc0NzEyYTRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2210701389-4f5b-4078-baea-209e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%22e6a54c17-10d2-441e-9432-74fa10cd80a6%22%7d

Siūloma posėdžio darbotvarkė:

  1. GMF Tarybos posėdžio darbotvarkės tvirtinimas (V.Girdauskas);
  2. GMF Tarybos posėdžio, vykusio 2021-12-03 d., protokolo tvirtinimas (V.Girdauskas);
  3. Kandidatūrų profesoriaus pareigoms užimti Biologijos katedroje (biologija – 1 vieta (0,5 etato LT/EN)) svarstymas. (K.Gugytė);
  4. Kandidatūrų docento pareigoms užimti Aplinkotyros katedroje (aplinkotyra – 1 vieta (0,5 etato LT/EN)), Biologijos katedroje (biotechnologija – 1 vieta (0,5 etato LT/EN), biologija – 1 vieta (0,5 etato LT/EN)) svarstymas  (K.Gugytė);
  5. GMF Dekano ataskaita už 2021m. (S.Mickevičius);
  6. GMF biudžeto 2022m. svarstymas ir tvirtinimas (S.Mickevičius, V.Girdauskas);
  7. Kiti klausimai.
Skip to content