Pedagogams – galimybė mokyti antro dalyko

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) kviečia bendrojo ugdymo mokyklų mokytojus ir suinteresuotus asmenis dalyvauti projekte „TĘSK“ ir teikti paraiškas dalyvauti atrankoje į pedagogų perkvalifikavimo programas, suteikiančias galimybes dėstyti antrą mokomąjį dalyką – biologiją, matematiką, anglų kalbą, dirbti pradinio ar ikimokyklinio ugdymo pedagogu. Paraiškos dalyvauti projekte priimamos internetu iki birželio 19 d. 10:00 val.

Galimybė mokyti dviejų ar daugiau dalykų ypač aktualu nedidelėse regionų mokyklose, kuriose mokytojų darbo krūviai maži, o mokyklose trūksta tam tikrų sričių specialistų. Atrenkant kandidatus studijoms prioritetas bus teikiamas tiems pedagogams, kurie norės įgyti papildomą fizikos, chemijos, matematikos, informatikos, taip ikimokyklinio  ir pradinio ugdymo mokytojo kvalifikaciją. Bus atsižvelgiama ir į konkretaus regiono poreikius.

Studijos, priklausomai nuo turimų mokytojo kompetencijų, truks iki 1,5 metų.

Programų vykdymas pritaikytas dirbantiems, paskaitos vyksta savaitgaliais (penktadieniais ir šeštadieniais), konsultacijos su dėstytojais vyksta nuotoliniu būdu – vakariniu metu po darbo. Visa studijavimui reikalinga medžiaga ir informacija pateikiama virtualioje „Moodle“ aplinkoje.

Bendrieji reikalavimai pareiškėjams

 • aukštasis ar jam prilygintas išsilavinimas;
 • pareiškėjo motyvacija (paraiškoje turi būti suformuluoti esminiai motyvai dalyvauti papildomo dalyko studijose ar įgyti pedagoginę kvalifikaciją).

Reikalavimai pareiškėjams, norintiems įgyti papildomą dalykinę kompetenciją (ir teisę dėstyti papildomą dalyką) ar kvalifikaciją;

 • pareiškėjas dirba mokytoju valstybinėje, savivaldybės ugdymo įstaigoje, įgyvendinančioje ikimokyklinio, pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas, ir nori įgyti papildomą dalykinę kompetenciją / kvalifikaciją šiose srityse:
 • gamtos mokslų (biologija);
 • tiksliųjų mokslų (matematika);
 • kalbų (anglų kalba);
 • ikimokyklinio ugdymo;
 • pradinio ugdymo;
 • darbdavio rekomendacija (dirbančiam mokykloje). Pirmumas bus teikiamas tiems kandidatams, kurie pateiks švietimo įstaigos vadovo ar steigėjo rašytinį įsipareigojimą užtikrinti mokytojo darbo krūvį pagal įgytą kompetenciją / kvalifikaciją;
 • pirmumas bus teikiamas dirbantiesiems pagal vieną iš pirmiau išvardytų kvalifikacijų.

Dokumentų pateikimas

Vienas pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką.

 • Užpildyta paraiškos forma (sistemoje pateikiamas pasirašytas pareiškėjo skenuotas variantas).
 • Darbdavio rekomendacija (sistemoje pateikiamas skenuotas variantas, pasirašytas pareiškėjo darbdavio).
 • Aukštojo mokslo diplomo/ų kopijos.
 • Kiti nurodyti dokumentai.

Rezultatų paskelbimas

Atrankos į studijas posėdžiai vyks VDU Socialinių mokslų fakultete (Jonavos g. 66, 323 a., Kaunas)  birželio 22 d., penktadienį.  Posėdžių tvarkaraštis bus paskelbtas. Atrankos posėdyje pretendentams dalyvavimas privalomas.

Apie atrankos rezultatus dalyvavusieji bus informuoti per 15 darbo dienų elektroniniu paštu paraiškos formoje nurodytu elektroniniu paštu.

Pastabos

Atranką į studijas vykdo Ugdymo plėtotės centras ir Vytauto Didžiojo universitetas. Projekto TĘSK (Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001) atrankos vykdytojas, patikrinęs paraišką, gali pareikalauti pareiškėjo pateikti papildomus dokumentus, patvirtinančius arba patikslinančius paraiškoje pateiktą informaciją. Paraiška, pateikta po nurodyto termino pabaigos, jei nevyks papildoma atranka, nebus priimta ir svarstoma.

Paraiškos, pateiktos nesilaikant šiame skyriuje nustatytų reikalavimų arba nevisiškai užpildytos, nebus vertinamos.

Projekto TĘSK (vykdytojas – Ugdymo plėtotės centras, Nr. 09.2.1-ESFA-V-727-01-0001),

Paraiškos forma

Daugiau informacijos

 • Vytauto Didžiojo universitetas Edukologijos institutas
 • Studijų koordinatorė Vaida Lukšienė
 • El. paštas vaida.luksiene@vdu.lt
 • Telefonas  (8 37) 327875
Skip to content