Kvietimas dėl Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkurso

Laba diena,

LMA skelbia Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursą šiose mokslų srityse:

  • HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ 
  • MATEMATIKOS, FIZIKOS IR CHEMIJOS MOKSLŲ
  • BIOLOGIJOS, MEDICINOS IR GEOMOKSLŲ 
  • ŽEMĖS ŪKIO IR MIŠKŲ MOKSLŲ 
  • TECHNIKOS MOKSLŲ

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse gali dalyvauti daktaro mokslo laipsnį turintys tyrėjai ir doktorantai. Konkurse dalyvaujantys jaunieji mokslininkai iki 35 metų amžiaus daktaro mokslo laipsnį turi būti įgiję ne anksčiau kaip prieš 5-erius metus iki darbų pateikimo termino pabaigos (į 5-erių metų laikotarpį neįskaitomos vaiko priežiūros atostogos). Konkursui rekomenduojama teikti individualius mokslinius darbus, išskirtiniais atvejais gali būti teikiami kelių autorių moksliniai darbai. Magistro darbas ar daktaro disertacija negali būti pateikti kaip savarankiški moksliniai darbai. Mokslinius darbus siūlo aukštųjų mokyklų fakultetų tarybos.

Maloniai prašome iki lapkričio 27 d. imtinai Juditai Černiauskienei  el. paštu pateikti Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų geriausių mokslinių darbų konkursui teikiamų darbų informaciją nurodant autoriaus vardą, pavardę, darbo pavadinimą, vadovo vardą ir pavardę, mokslo kryptį bei fakulteto tarybos posėdžio protokolo išrašą dėl kandidatūros teikimo. Bus paruoštas bendras teikiamų darbų raštas nuo institucijos (3 priedas), kurį atsiųsime jums ir mokslinio darbo autoriui.

Skaitmeninti darbai ir autorių dokumentai teikiami Lietuvos mokslų akademijos tinklalapyje adresu https://konkursai.lma.lt/

Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursui elektroniniu būdu teikiami šie dokumentai:

1. mokslinis darbas, atitinkantis 1 priedo reikalavimus;

2. teikiamo darbo santrauka (iki 1000 spaudos ženklų);

3. publikacijų, atitinkančių teikiamo darbo temą, sąrašas, nurodant publikacijų apimtis (puslapių arba autorinių lankų skaičius), duomenų bazes, kuriose referuojamas leidinys, leidinio citavimo indeksą ir kvartilę, kuriame leidinys yra. Taip pat teikiamos elektroninės publikacijų kopijos.

4. aukštosios mokyklos fakulteto tarybos, instituto mokslo tarybos posėdžio protokolo išrašas;

5. konkursui teikiamo darbo autoriaus duomenys (2 priedas); 

6. institucijos konkursui teikiamų mokslinių darbų sąrašas (3 priedas);

7. su teikiamu darbu susijusių tęstinių veiklų aprašymas ir vykdymo grafikas (laisva forma);

8. kiti, konkurso dalyvio nuomone, svarbūs, su teikiamu darbu susiję ir konkurso dalyvio mokslinį aktyvumą įrodantys dokumentai.

 

Mokslo darbai priimami 2023 m. spalio 30 d. – gruodžio 1 d. Informacija teikiama mob. 8 608 17 888 arba e. paštu v.paskauskiene@lma.lt

Skip to content