GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studiją atliks VDU


Aplinkos ministerija finansuos „GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija“ projektą pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.5.1 – APVA-V-018 priemonę „Biologinės įvairovės apsauga“.

„GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija“ projekto tikslas – išnagrinėti teisės aktų, reglamentuojančių genetiškai modifikuoti organizmų (toliau – GMO) naudojimą, reikalavimus, kitų šalių patirtį, įvertinti esamą galimai išsisėjusio GM rapso Lietuvos teritorijoje situaciją ir parengti GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studiją su išvadomis ir rekomendacijomis dėl tolimesnių veiksmų siekiant stiprinti GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimą, valdymą.

Projekto vadovas: prof. Algimantas Paulauskas

Projekto trukmė: 24 mėn.

Projekto vertė 95 000 Eur.

GMO, neatsižvelgiant į tai, ar jie į aplinką išleidžiami dideliais, ar mažais kiekiais, bandymo ar rinkos tikslais, gali kryžmintis su kitomis giminingomis laukinėmis rūšimis ir išplisti gamtoje. Jų išnaikinimas būtų sudėtingas ir brangus. ES rinkoje leidžiama naudoti GMO (soja, rapsus, kukurūzai, medvilnė) maistui ir pašarams. GM rapsas (GT73, T45, MON 88302, MON88302xMs8xRf3, MON88302xMs8, MON88302xRf3) kelia didžiausią riziką išplisti gamtoje. Nesandariai vežant GM rapsą perdirbimui (biodegalai, maistas, pašarai) pakelėse gali išbyrėti, susikryžminti su sėjamuoju rapsu, svėre, dirviniu garstuku ir sudaryti naujus hibridus. Dėl mokslinių tyrimų trūkumo Lietuvoje, GMO pavojaus vertinimai nėra išsamūs, o turimos žinios fragmentiškos. Atsižvelgiant į išdėstytas problemas ir siekiant projekto tikslo bus įvertinta esama situacija Lietuvoje dėl galimai išsisėjusio GM rapso ir parengta studija su išvadomis ir rekomendacijomis siekiant teisės aktų tobulinimo GMO srityje, ypatingai dėmesį skiriant kontrolės stiprinimui.

Vytauto Didžiojo universitetas „GMO rizikos poveikio aplinkai vertinimo studija“ projektą vykdys su parneriais Nacionaliniu maisto veterinarijos rizikos vertinimo institutu (NMVRVI) ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centru (LAMMC).

Skip to content