Mokslo projektai

VYKDOMI:

Bioaktyvių medžiagų pernaša į ląsteles ir audinius taikant elektroporaciją ir sonoporaciją tikslinei ir sisteminei navikų terapijai
Projekto tikslas: padidinti tikslinę vaistų pernašą į gilesnės lokalizacijos navikus kartu bus vystomas sonoporacijos metodas, taikant nanološus, galinčiais ne tik pernešti vaistus, bet ir gerai pasiskirstyti ultragarsu veikiamame audinyje.
Projekto vadovas: prof. dr. Saulius Šatkauskas

Panaudotų medinių pabėgių nukenksminimo biologiniais metodais technologijos kūrimas (REMTECH).
Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0074.
Projekto pradžia: 2017-12-20
Projekto pabaiga: 2021-12-19
VDU tenkanti biudžeto dalis: 599.989,29 Eur.
Projekto biudžetas 699.861,46 tūkst. Eur.
Projekto vykdytojas: Vytauto Didžiojo universitetas
Projekto partneris: UAB „Biocentras“
Atsakingas VDU padalinys: Instrumentinės analizės atviros prieigos centras, Gamtos mokslų fakultetas
Projekto vadovas: prof. habil. dr. A. Maruška.
Įgyvendinančioji institucija: Lietuvos mokslo taryba
Programa: 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“
Finansavimo šaltinis: projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšos

Bus atliktas pabėgių medienos smulkinimo, paruošimo bioremediacijai ir panaudotų pabėgių cheminės sudėties skirtumų įvertinimas, policiklinių aromatinių darinių kiekių pabėgiuose nustatymo diegimas ir įteisinimas. Bus atlikti geriausiai skaidančių benzo[a]pireną, įvairius policiklinius aromatinius angliavandenilių balto puvinio grybais ir jų konsorciumų tyrimai in vitro ir ex situ (lauko sąlygomis), sukurtų konsorciumų auginimui skirtų terpių optimizavimas. Bus atliktas benzo[a]pireno biologinio skaidymo sąlygų, būdų atranka ir kultivavimo technologijų lauko sąlygomis optimizavimas, valymo technologijos efektyvumo įvertinimas. Bus atrinkti augalai, skirti fitoremediacijai įvertinti, sukurta komposto kokybės įvertinimo metodika ir įvertintas antrinės žaliavos, gautos po bioremediacijos, tinkamumas kompostavimu. Bus atlikta antrinė bioremediacija naudojant augalus. Bus atliktas naujos technologijos maketo testavimas ir technologinės dokumentacijos parengimas.

Mokslininkų grupių projektas „Antibakterinių ir citostatinių preparatų efektyvumo didinimas stiprinant jų sąveiką su ląstelėmis“ (2015-2017)
Projekto vadovas: prof. R. Daugelavičius
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos-Latvijos-Taivano bendradarbiavimo projektas „Biomedicinai ir biotachnologijai pritaikomų viduląstelinių pokyčių mielėse anhidrobiozės metu tyrimai“ (2016-2018)
Projekto vadovas: prof. R. Daugelavičius
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba ir Taivano Mokslo ir technologijų ministerija

Candida genties mielių atsparumo priešgrybeliniams junginiams įveikimo būdų paieška“ (2017-2019)
Vadovas prof. R. Daugelavičius
Vykdytoja: dr. Simona Vaitkienė
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos-Ukrainos bendradarbiavimo projektas „Ksilozės pernašos konstravimas termotolerantinėse mielėse Ogataea polymorpha alkoholinės fermentacijos pagerinimui” (2018-2019)
Vadovas: prof. R. Daugelavičius
Užsakovas: Lietuvos mokslo tarybos

„Darnaus judumo, fizinio aktyvumo ir aplinkos veiksnių poveikis miesto gyventojų sveikatai (The impact of sustainable mobility, physical activity and environmental factors on urban population health – ISMA)“ (2017–2020)
Projekto tikslas: Įvertinti gyventojų darnaus judumo situaciją mieste, nustatant gyventojų kelionės pėsčiomis / dviračiu rodiklius, taikyti sveikatos ekonominį vertinimą ir nustatyti, kaip reguliarus ėjimas pėsčiomis ir / ar važiavimas dviračiu daro įtaką gyventojų sveikatai.
Projekto vadovas: doc. dr. Audrius Dėdelė
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Klimato ir aplinkos kaitos kompleksinis poveikis agro-ekosistemų produktyvumui, biologinei įvairovei ir tvarumui. (2015/08/27- 2018/12/31).SIT-8/2015 (SIT-15022).
Projekto tikslas: Ištirti klimato ir aplinkos kaitos kompleksinį poveikį žemės ūkio augalams bei jų konkurenciniams ir simbiotiniams santykiams ir parengti rekomendacijas klimato kaitos neigiamam poveikiui agro-ekosistemoms mažinti bei jų tvarumui užtikrinti.
Projekto vadovas: Prof. Romualdas Juknys
Programa: Agro- miško ir vandens ekosistemų tvarumas. Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

EK BP7 HELIX „Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomos – naujos priemonės ir metodai integruoti ankstyvojo gyvenimo aplinkos ekspoziciją ir poveikį vaikų sveikatai Europoje“ (01.2013 – 06.2017)
Tikslas: Naudojant šiuolaikines priemones ir metodus, apibūdinti aplinkos ekspozomą, nustatyti aplinkos ekspozicijos ryšius su vaikų psichologinės ir emocinės raidos sutrikimais, nutukimu, alergijomis ir pagrįsti „Ankstyvojo gyvenimo ekspozomo“ požiūrio svarbą.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui (2015-2017)
VDU projekto dalies koordinatorė: prof. E. Kupčinskienė
Partneriai: Vilniaus universitetas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

 

STUDENTŲ VYKDOMI MOKSLINIAI PROJEKTAI
Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakultete Instrumentinės analizės atviros prieigos centre nuo 2017 metų rugsėjo 29 dienos studentų mokslinius projektus vykdo net 7 studentai (iš viso 15 VDU studentų kartu su vadovais laimėjo mokslinius projektus, iš kurių 10 studijuoja GMF). Tyrimai finansuojami pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant tyrimus semestro metu“.
Studentai savo tyrimų metu kels kompetenciją instrumentinės analizės metodų vystyme, fitocheminėje analizėje, fermentacijos srityje, mikrobiologinėje analizėje.

Projekto tema: „Fermentacijos įtakos lietuviškų žiedadulkių antimikrobinėms ir antioksidacinėms savybėms įvertinimas“.
Studentė: Vaida Adaškevičiūtė. Mokslinio projekto tikslas – atlikti skirtingos botaninės kilmės žiedadulkių fermentaciją, bei antimikrobinio ir antioksidacinio aktyvumo įvertinimą.
Projekto vadovė dr. R. Mickienė, Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0127.

Projekto tema: „Makrociklinius polisacharidus formuojančių mikroorganizmų paieška ir jų aktyvumo vertinimas“
Studentas: Robertas Sičiovas. Projekte bus atliekama makrocikliniį polisacharidį (krakmolo ir kt.) skaidančių mikroorganizmų paieška vietinėse žaliavose.
Projekto vadovas dr. N. Tiso 09.3.3-LMT-K-712-03-0128.

Projekto tema: „Vaistinių augalų fitocheminė analizė: miniatiūrizacijos link“
Studentė: Lina Stepanauskaitė. Projekto tikslas – atlikti vaistinių augalų ekstraktų mažamolekulių junginių skirstymą, panaudojant mikroanalizės metodus.
Projekto vadovė prof. habil. dr. O. Ragažinskienė, projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0129.

Projekto tema: „Kompleksinių mišinių skirstymo ir analizės įrangos integravimas į bepilotę skraidyklę(DRONOMOUS)“
Studentas: Gediminas Dūda, Projekte sieks sukurti bei pritaikyti oro cheminės sudėties tyrimams skirtą, į bepilotę skraidyklę įmontuotą analizės įrangą – DRONOMOUS.
Projekto vadovas dr. T. Drevinskas.
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0130.

Projekto tema: „Antibakterines medžiagas išskiriančių mikroorganizmų paieška ir jų savybių įvertinimas“.
Studentas: Domantas Armonavičius.
Projekto tikslas – atlikti antibakterines medžiagas išskiriančių mikroorganizmų (pienarūgščių bakterijų bei mielių) paiešką vietinėse maisto žaliavose.
Projekto vadovas prof. habil. dr. A. Maruška.
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0131.

Projekto tema: „Bekontakčio laidumo detekcijos taikymas kapiliarinei elektrogelchromatografijai“
Studentė: Vita Tumosaitė
Projekto tikslas: susintetinti gelinį sorbentą makromolekulių skirstymui kapiliarinės elektrogelchromatografijos metodu, panaudojant UV ir bekontakčio laidumo detektorius.
Projekto vadovas dr. M. Stankevičius.
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0132.

Projekto tema: „Paprastojo apynio (Humulus lupulus L.) augalo atskirų dalių fitocheminė analizė chromatografiniais ir spektrofotometriniais metodais“
Studentas: Mantas Dūdėnas.
Darbo tikslas atlikti lietuviškų apynių (augančių VDU Kauno botanikos sode) veislių atskirų augalo dalių fitocheminę analizę ir įvertinti antioksidacinį aktyvumą.
Projekto vadovė doc. dr. V. Kaškonienė
Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-03-0133.

ĮGYVENDINTI:
EK BP7 PHENOTYPE „Gamtinės aplinkos teigiamas poveikis sveikatai įvairių Europos regionų tipinėms populiacijoms tyrimas“ (01.2012 – 12.2015)
Tikslas: Nustatyti tarpusavio ryšį tarp gamtinės aplinkos ekspozicijos ir gyventojų sveikatos,
siekiant pagerinti žmonių sveikatą ir gerovę.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

EUSBSR SEED Money Facility „Mažo anglies kiekio politikos kūrimas ir įgyvendinimas“ (09.2014 – 02.2015)
Tikslas: Remti mažo anglies kiekio ekonomikos Baltijos regiono šalyse vystymąsi, užmegzti bendradarbiavimą, stiprinti gebėjimus ir keistis gerąja patirtimi tarp susijusių suinteresuotųjų šalių
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: doc. Renata Dagiliūtė

,,Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir mtep veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D)“ (2010-2012)
Projekto koordinatorius: prof. R. Daugelavičius

,,Bakterijų apvalkalėlio barjero lipofiliniams anijonams komponentai ir jų veiklos reguliacija“ (2010-2011)
Projekto vadovas: prof. R. Daugelavičius

EK BP7 COPHES „Europos lygmens žmogaus biomonitoringo konsorciumas“ (12.2009 – 11.2012)
Tikslas: Koordinuojant vykdomą ir planuojamą veiklą, sukurti darnią žmogaus biomonitoringo sistemą Europoje Aplinkos ir sveikatos plano 3-jai veiklai įgyvendinti.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

EK BP7 ESCAPE „Europos kohortiniai tyrimai oro taršos efektams nustatyti“ (06.2008 – 05.2012)
Tikslas: Sukurti šiuolaikinę tyrimo metodologiją ateities studijoms, aplinkos kokybės stebėsenai ir vertinimui, tiriant ilgalaikės oro taršos keliamą sveikatos riziką Europoje.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

EK BP7 Enrieco „Europos gimimų kohortiniai tyrimai aplinkos sveikatos rizikai nustatyti“ (03.2009 – 03.2011)
Tikslas: Naudojant Europos kohortinius tyrimus, pagilinti šiuolaikines žinias apie specifinį aplinkos kokybės nėštumo metu ir naujagimių sveikatos ryšį (dozė-atsakas priklausomybę); pagrįsti ateities studijų, finansuojamų iš ES ir nacionalinių programų fondų, reikšmę sveikatai ir gerovei.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

Antibiotiku pernaša ir išmetimas: naujos strategijos bakteriju atsparumui iveikti (ATENS)“ 2008-2012
Lietuvos atstovas COST veiklos projekte: prof. R. Daugelavičius

EK BP6 HiWATE „Geriamojo vandens dezinfekcijos pašalinių junginių ilgalaikės ekspozicijos poveikis sveikatai“ (11.2006 – 06.2010)
Tikslas: Nustatyti geriamojo vandens dezinfekcijos metu susidarančių pašalinių junginių poveikį žmonių sveikatai ir sukurti saugius standartus geriamojo vandens dezinfekavimo politikai įgyvendinti.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

Kiti mokslo ir studijų projektai

„Ekotoksiškumo tyrimų ir vertinimo metodų parengimas“ (06.2011–06.2014)
Tikslas: Sukurti nuotekų ekotoksiškumo kontrolės sistemą Lietuvoje, skirtą įvertinti nuotekų poveikį aplinkai, parengiant reikalingus dokumentus teisinės bazės sukūrimui ir ją susiejant su jau egzistuojančia žalos aplinkai vertinimo ir atlyginimo sistema.
Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
VDU projekto dalies koordinatorė: doc. Jūratė Žaltauskaitė

„Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius, difuzinių ėmiklių ekspozicijos darbai Kauno mieste ir regione“ (11.2010 – 11.2011)
Tikslas: Renovuoti ir modernizuoti valstybinę aplinkos oro monitoringo sistemą pagal ES direktyvų, JTO Tolimųjų pernašų konvencijos bei kitų teisės aktų reikalavimus.
Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
Atsakingi projekto vykdytojai: doc. dr. Dovilė Laurinavičienė, dr. Audrius Dėdelė

Norvegijos finansinis mechanizmas „Norwey Grants“„Darnaus vystymosi principų integravimas į savivaldybių aplinkos monitoringą: mokslininkų ir vykdytojų kompetencijų ugdymas“ (10.2009 – 10.2010)
Tikslas: Perimti Norvegijos aplinkos specialistų patirtį ir žinias pasyvių kaupiklių naudojimo oro monitoringui srityje, išplėsti pagal šią metodologiją stebimų oro teršalų asortimentą (SO2, O3, HN3) ir Kauno miesto pavyzdžiu parengti pasiūlymus savivaldybių oro monitoringui Lietuvoje tobulinti.
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. habil. dr. Romualdas Juknys

„Ekologijos ir aplinkotyros krypties magistrantūros ir doktorantūros modernizavimas išplečiant mokslininkų ir jaunų tyrėjų kompetenciją“ (06.2006 – 10.2008)
Tikslas: Atnaujinti ekologijos ir aplinkotyros krypties magistrantūros ir doktorantūros Vytauto Didžiojo universitete programas ir užtikrinti šiuolaikiškų aukščiausios kvalifikacijos ekologijos ir aplinkotyros krypties specialistų bei mokslininkų, gebančių sėkmingai integruotis į ES studijų ir mokslinių tyrimų erdvę bei spręsti aktualias aplinkos ir darnaus vystymosi problemas, rengimą.
Užsakovas: Švietimo Ministerija
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. habil. dr. Romualdas Juknys

Nano-milisekundiniais stipraus elektrinio lauko impulsais paveiktų ląstelių žūtį lemiantys veiksniai (2010-2011)
Vadovas: prof. G. Saulis
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir mtep veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D) (2010-2012)
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. A. Paulauskas
Partneriai: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizinių ir technologijos mokslų centras
Užsakovas: Centrinė projektų vykdymo agentūra

Biologinių ir žemės išteklių tyrimo ir naudojimo technologijų MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas (BIOGEONAUDA D) (2010-2015)
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. A. Paulauskas
Partneriai: Gamtos tyrimų centras, Vilniaus universitetas
Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra

Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje (2010-2011)
VDU projekto dalies koordinatorė: prof. E. Kupčinskienė
Partneriai: Vilniaus universitetas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA – A) (2010-2013)
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. A. Paulauskas
Partneriai: Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra

Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimo tobulinimas (BIOGEONAUDA-A) (2010-2014)
Vadovas: prof. A. Paulauskas, I. Lipatova
Partneriai: Vilniaus universitetas
Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra

Ląstelių ektroporacijos ir sonoporacijos tyrimai efektyviai vaistų pernašai ir navikų gydymui (2011-2013)
Vadovas: prof. dr. S. Šatkauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Erkių pernešamų ligų sukėlėjų paplitimo ir genomo sekų tyrimai (2011-2012)
Vadovas: prof. A. Paulauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Retesnių uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos (2011-2014)
Vadovas: prof. A. Paulauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Biomedicinos ir fizinių mokslų studijų programų tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete (2011-2014)
Vadovas: S. Šatkauskas, S. Mickevičius
Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai (2012-2014)
VDU projekto dalies koordinatorė: prof. E. Kupčinskienė
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens ir sausumos ekotone (INVAZYVUMAS EKOTONE) (2012-2014)
Vadovas: prof. A. Paulauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Mikroburbulų stabilios ir inercinės kavitacijos parametrų įtakos sonoporacijos efektyvumui tyrimas (2013-2015)
Vadovas: prof. M. Venslauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Dermacentor erkių genetinė įvairovė ir užsikrėtimas patogenais (2013-2015)
Vadovas: J. Radzijevskaja
Partneriai: Parazitologijos institutas Slovakijoje
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvumi (2014-2015)
Vadovas: prof. dr. S. Šatkauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba