Mokslo projektai

Europos Komisijos finansuojami projektai

Vykdomi:
EK BP7 HELIX „Žmogaus ankstyvojo gyvenimo ekspozomos – naujos priemonės ir metodai integruoti ankstyvojo gyvenimo aplinkos ekspoziciją ir poveikį vaikų sveikatai Europoje“ (01.2013 – 06.2017)
Tikslas: Naudojant šiuolaikines priemones ir metodus, apibūdinti aplinkos ekspozomą, nustatyti aplinkos ekspozicijos ryšius su vaikų psichologinės ir emocinės raidos sutrikimais, nutukimu, alergijomis ir pagrįsti „Ankstyvojo gyvenimo ekspozomo“ požiūrio svarbą.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

Antropogeninis poveikis kai kurių Lietuvos upių ekosistemų augalijos komponento stabilumui (2015-2017)
VDU projekto dalies koordinatorė: prof. E. Kupčinskienė
Partneriai: Vilniaus universitetas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

 

Įgyvendinti:
EK BP7 PHENOTYPE „Gamtinės aplinkos teigiamas poveikis sveikatai įvairių Europos regionų tipinėms populiacijoms tyrimas“ (01.2012 – 12.2015)
Tikslas: Nustatyti tarpusavio ryšį tarp gamtinės aplinkos ekspozicijos ir gyventojų sveikatos,
siekiant pagerinti žmonių sveikatą ir gerovę.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

EUSBSR SEED Money Facility „Mažo anglies kiekio politikos kūrimas ir įgyvendinimas“ (09.2014 – 02.2015)
Tikslas: Remti mažo anglies kiekio ekonomikos Baltijos regiono šalyse vystymąsi, užmegzti bendradarbiavimą, stiprinti gebėjimus ir keistis gerąja patirtimi tarp susijusių suinteresuotųjų šalių
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: doc. Renata Dagiliūtė

EK BP7 COPHES „Europos lygmens žmogaus biomonitoringo konsorciumas“ (12.2009 – 11.2012)
Tikslas: Koordinuojant vykdomą ir planuojamą veiklą, sukurti darnią žmogaus biomonitoringo sistemą Europoje Aplinkos ir sveikatos plano 3-jai veiklai įgyvendinti.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

EK BP7 ESCAPE „Europos kohortiniai tyrimai oro taršos efektams nustatyti“ (06.2008 – 05.2012)
Tikslas: Sukurti šiuolaikinę tyrimo metodologiją ateities studijoms, aplinkos kokybės stebėsenai ir vertinimui, tiriant ilgalaikės oro taršos keliamą sveikatos riziką Europoje.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

EK BP7 Enrieco „Europos gimimų kohortiniai tyrimai aplinkos sveikatos rizikai nustatyti“ (03.2009 – 03.2011)
Tikslas: Naudojant Europos kohortinius tyrimus, pagilinti šiuolaikines žinias apie specifinį aplinkos kokybės nėštumo metu ir naujagimių sveikatos ryšį (dozė-atsakas priklausomybę); pagrįsti ateities studijų, finansuojamų iš ES ir nacionalinių programų fondų, reikšmę sveikatai ir gerovei.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

EK BP6 HiWATE „Geriamojo vandens dezinfekcijos pašalinių junginių ilgalaikės ekspozicijos poveikis sveikatai“ (11.2006 – 06.2010)
Tikslas: Nustatyti geriamojo vandens dezinfekcijos metu susidarančių pašalinių junginių poveikį žmonių sveikatai ir sukurti saugius standartus geriamojo vandens dezinfekavimo politikai įgyvendinti.
Lietuvos projekto dalies koordinatorė: prof. habil. dr. Regina Gražulevičienė

Kiti mokslo ir studijų projektai

„Ekotoksiškumo tyrimų ir vertinimo metodų parengimas“ (06.2011–06.2014)
Tikslas: Sukurti nuotekų ekotoksiškumo kontrolės sistemą Lietuvoje, skirtą įvertinti nuotekų poveikį aplinkai, parengiant reikalingus dokumentus teisinės bazės sukūrimui ir ją susiejant su jau egzistuojančia žalos aplinkai vertinimo ir atlyginimo sistema.
Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
VDU projekto dalies koordinatorė: doc. Jūratė Žaltauskaitė

„Lietuvos oro kokybės monitoringo sistemos modernizavimas naudojant difuzinius ėmiklius, difuzinių ėmiklių ekspozicijos darbai Kauno mieste ir regione“ (11.2010 – 11.2011)
Tikslas: Renovuoti ir modernizuoti valstybinę aplinkos oro monitoringo sistemą pagal ES direktyvų, JTO Tolimųjų pernašų konvencijos bei kitų teisės aktų reikalavimus.
Užsakovas: Aplinkos apsaugos agentūra
Atsakingi projekto vykdytojai: doc. dr. Dovilė Laurinavičienė, dr. Audrius Dėdelė

Norvegijos finansinis mechanizmas „Norwey Grants“„Darnaus vystymosi principų integravimas į savivaldybių aplinkos monitoringą: mokslininkų ir vykdytojų kompetencijų ugdymas“ (10.2009 – 10.2010)
Tikslas: Perimti Norvegijos aplinkos specialistų patirtį ir žinias pasyvių kaupiklių naudojimo oro monitoringui srityje, išplėsti pagal šią metodologiją stebimų oro teršalų asortimentą (SO2, O3, HN3) ir Kauno miesto pavyzdžiu parengti pasiūlymus savivaldybių oro monitoringui Lietuvoje tobulinti.
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. habil. dr. Romualdas Juknys

„Ekologijos ir aplinkotyros krypties magistrantūros ir doktorantūros modernizavimas išplečiant mokslininkų ir jaunų tyrėjų kompetenciją“ (06.2006 – 10.2008)
Tikslas: Atnaujinti ekologijos ir aplinkotyros krypties magistrantūros ir doktorantūros Vytauto Didžiojo universitete programas ir užtikrinti šiuolaikiškų aukščiausios kvalifikacijos ekologijos ir aplinkotyros krypties specialistų bei mokslininkų, gebančių sėkmingai integruotis į ES studijų ir mokslinių tyrimų erdvę bei spręsti aktualias aplinkos ir darnaus vystymosi problemas, rengimą.
Užsakovas: Švietimo Ministerija
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. habil. dr. Romualdas Juknys

Nano-milisekundiniais stipraus elektrinio lauko impulsais paveiktų ląstelių žūtį lemiantys veiksniai (2010-2011)
Vadovas: prof. G. Saulis
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Biotechnologijos ir biofarmacijos specialistų rengimui ir mtep veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas bei atnaujinimas (BIOTEFA-C/D) (2010-2012)
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. A. Paulauskas
Partneriai: Vilniaus universitetas, Biochemijos institutas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Fizinių ir technologijos mokslų centras
Užsakovas: Centrinė projektų vykdymo agentūra

Biologinių ir žemės išteklių tyrimo ir naudojimo technologijų MTEP veiklai skirtos infrastruktūros kūrimas ir atnaujinimas (BIOGEONAUDA D) (2010-2015)
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. A. Paulauskas
Partneriai: Gamtos tyrimų centras, Vilniaus universitetas
Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra

Žolinių svetimkraščių augalų rūšių genetinė įvairovė ir ją lemiantys veiksniai Lietuvoje (2010-2011)
VDU projekto dalies koordinatorė: prof. E. Kupčinskienė
Partneriai: Vilniaus universitetas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Biotechnologijos ir biofarmacijos sektoriui reikalingų aukštos kvalifikacijos specialistų rengimo tobulinimas (BIOTEFA – A) (2010-2013)
VDU projekto dalies koordinatorius: prof. A. Paulauskas
Partneriai: Vilniaus universitetas, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Vilniaus kolegija, Vilniaus Gedimino technikos universitetas
Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra

Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biologinių ir žemės gelmių išteklių naudojimo srityje, rengimo tobulinimas (BIOGEONAUDA-A) (2010-2014)
Vadovas: prof. A. Paulauskas, I. Lipatova
Partneriai: Vilniaus universitetas
Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra

Ląstelių ektroporacijos ir sonoporacijos tyrimai efektyviai vaistų pernašai ir navikų gydymui (2011-2013)
Vadovas: S. Šatkauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Erkių pernešamų ligų sukėlėjų paplitimo ir genomo sekų tyrimai (2011-2012)
Vadovas: prof. A. Paulauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Retesnių uoginių augalų bioaktyvių komponentų kitimas priklausomai nuo genotipo ir aplinkos (2011-2014)
Vadovas: prof. A. Paulauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Biomedicinos ir fizinių mokslų studijų programų tarptautiškumo didinimas Vytauto Didžiojo universitete (2011-2014)
Vadovas: S. Šatkauskas, S. Mickevičius
Užsakovas: Europos socialinio fondo agentūra

Svetimkraščių žolinių augalų invazyvumą sąlygojančių veiksnių ir genominių pokyčių tyrimai (2012-2014)
VDU projekto dalies koordinatorė: prof. E. Kupčinskienė
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Svetimkraščių žinduolių invazyvumas, genominiai pokyčiai ir adaptacija vandens ir sausumos ekotone (INVAZYVUMAS EKOTONE) (2012-2014)
Vadovas: prof. A. Paulauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Mikroburbulų stabilios ir inercinės kavitacijos parametrų įtakos sonoporacijos efektyvumui tyrimas (2013-2015)
Vadovas: prof. M. Venslauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Dermacentor erkių genetinė įvairovė ir užsikrėtimas patogenais (2013-2015)
Vadovas: J. Radzijevskaja
Partneriai: Parazitologijos institutas Slovakijoje
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Elektroporacijos tyrimai augalinės žaliavos bioaktyvių komponentų masės pernašos intensyvumi (2014-2015)
Vadovas: prof. S. Šatkauskas
Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba